Đảm bảo 95% chất lượng

theo file khách hàng ký duyệt